Nieprawidłowy szablon!

          Zajęcia rewalidacyjne - przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zakresie nauki czytania, pisania oraz problemami w uczeniu się matematyki.