Diagnoza i terapia SI

Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?

Definicja wg Ayres mówi o tym, że Integracja Sensoryczna to proces neurologiczny, który obejmuje rejestrację, przewodzenie i opracowanie informacji zawartch w bodźccach sensorycznych, tak aby mogły być użyte w celowym działaniu.

A to oznacza, że:
Nasz mózg odbiera i przetwarza informacje zbierane z otoczenia za pomocą pięciu zmysłów zewnętrznych - słuchu, wzroku, węchu, smaku, dotyku oraz dwóch wewnętrznych - priopriocepcji (czucia głębokiego), dzięki niemu wiemy jak ułożone jest nasze ciało i co dzieje się z poszczególnymi jego częściami w danym momencie oraz układu przedsionkowego, który odpowiada między innymi za odbiór siły grawitacji, właściwe napięcie mięsni, kontrolowanie prędkości w ruchu ciała, właściwe położenie głowy w stosunku do reszty ciała a przede wszystkim jest punktem odniesienia dla przetwarzania bodźców płynących z innych zmysłów.
Aby mózg mógł wysłać adekwatną informacje do naszego ciała, o tym co powinniśmy zrobić (np. obrócic głowę w lewo) musi otrzymać z narządów zmysłow prawidłowo zarejestrowane bodźćce (np. dźwięk, ruch, obraz), które drogami nerwowymi dotrą do niego w sposób właściwy a następnie przetworzyć je.

Na czym polegają zaburzenia SI?

Zaburzenia Integracji Sensorycznej to trudności w przetwarzaniu informacji płynących ze zmysłów. Mogą one polegać na zaburzeniach modulacji sensorycznej, nadreaktywności lub podreaktywności sensorycznej.

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej jest indywidualna. Ukierunkowana na potrzeby dziecka określone po przeprowadzeniu pełnej diagnozy SI. Terapia ma formę zabawy opartej o ulubione aktywności i zainteresowania dziecka. W trakcie zajęć wykorzystujemy różnorodny sprzęt jak huśtawki, deskorolki, piłki, trampoliny i inne oraz akcesoria do stymulacji poszczególnych zmysłów. W zabawie rozwijamy również umiejętności poznawcze i komunikacyjne dziecka. Terapia prowadzona w ten sposób sprawia, że dziecko doskonale się bawi a efekty pojawiają się zarówno w sferze motorycznej, poznawczej jak i emocjonalnej jego funkcjonowania. W trakcie terapii postępy dziecka są monitorowane za pomocą prób oraz obserwacji zmian w jego zachowaniu.Na każdym etapie terapii Rodzice mogą konsultować przebieg terapii z terapeutą, otrzymują też informacje i wsparcie do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Proces diagnozowania dziecka trwa na ogół 2-3 spotkania po ok. 60 minut. Diagnoza składa się z:
1. rozmowy z rodzicami, w której najczęsciej proszę o informację dot. rozwoju dziecka na wcześniejszych etapach życia, aktualnego stanu zdrowia dziecka, problemów w zachowaniu zaobserwowanych przez rodziców a także tych zgłaszanych przez inne osoby np. nauczycieli oraz zdarzeń, które mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka w danym momencie.
2. wypełnionego przez rodziców kwestionariusza sensomotorycznego funkcjonowania dziecka
3. obserwacji swobodnej zabawy dziecka
4. Obserwacji Klinicznej
5. Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej
6. Podsumowania diagnozy, omówienie zaleceń do terapii

Dzieci do 4 r.ż. oraz dzieci ze stwierdzonymi wcześniej problemami neurologicznymi diagnozowane są z wykorzystaniem Obserwacji Klinicznej rozszerzonej z elementami Testów Południowo-Kalifornijskich.

Kto może przeprowadzać diagnozę i terapię SI?

Diagnozę i terapię procesów Integracji Sensorycznej może przeprowadzać jedynie certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, który ukończył dwustopniowe szkolenie (kursu SI Iº, a następnie IIº) oraz zdał egzamin dający uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii SI.
Rodzice w trosce o dobro swojego dziecka powinni upewnić się, że osoba prowadząca zajęcia w.w. uprawnienia posiada.

Czy moje dziecko może mieć zaburzenia SI?